ouderenzorg

HIeronder vallen alle applicatie die wij nuttig achten voor zowel de gebruiker als de professionele zorgverlener, werkzaam binnen de ouderenzorg.

Geneesmiddelenrepertorium BCFI

BCFI

Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt uitgegeven door het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie” (BCFI). Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen op de Belgische markt te verstrekken aan gezondheidswerkers. Deze softwareapplicatie, die zoals de website www.bcfi.be het Repertorium ontsluit, is bedoeld voor artsen, apothekers en tandartsen, evenals studenten van deze disciplines.

De bedoeling van dit Repertorium is het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties…) en dat men rekening houdt met de kostprijs. In dit verband dient de notie van “op evidentie gebaseerde farmacotherapie“ te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.

Voordeel

-Up to date geneesmiddeleninformatie over de in België beschikbare geneesmiddelen. Een must have voor de zorgprofessional.

-Er is een maandelijkse update.

iTriage

iTriage

Gemaakt door twee Urgentieartsen.

iTriage geeft u snel toegang tot een enorme gezondheidszorg en medische databank. De medische inhoud wordt beoordeeld door de Harvard Medical School.

Kenmerken:

-U kunt zoeken op gezondheid gerelateerde klachten, leren over mogelijke oorzaken, behandeling

-Duizenden medische klachten, ziekten, procedures, medicijnen en drugs

-Duidelijke, beknopte en nuttige informatie over gezondheidszorg

Nadeel :

Ziekenhuizen en andere dienstverlening is Amerikaans

Personal Health Record (PHR) opgeslagen met Microsoft HealthVault

FRAX

Frax

Een door de World Health Organization (WHO) ontwikkelde tool om bij mensen met osteoporose de ‘bot’ fragiliteit, in functie van mogelijke risico op fracturen, te berekenen.

Zie hiervoor ook de website waar een Belgische vragenlijst beschikbaar is : https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=18

Voordeel

Wetenschappelijk instrument dat een ‘voorspelling’ geeft mbt fracturen (10 jaars probabiliteit) tgv osteoporose.

BrainyApp

Brainy app

Toolkit om door middel van ingrijpen in de leefwijze ook te werken aan preventie/ risico verminderen op ontwikkelen van dementie. Achterliggende gedachte van deze door de Australische Alzheimer liga ontwikkelde app is : What good is for the heart is good for the brain.

Voordeel

Mensen actief houden en zo voorkomen dat bepaalde ziekten zich ontwikkelen.

Zie ook de website : http://www.yourbrainmatters.org.au/a-little-help/brainyapp

 

Back to Action

ankyl. spond.

Oefeningen voor mensen met de ziekte van Bechterew of spondylitis ankylopoetica

Werd ontwikkeld door NASS (National Ankylosing Spondylitis Society) met de bedoeling om eenvoudige en duidelijke oefeningen uit te werken aan de hand van video’s en audio clips.

Voordeel:

Van patiënten voor patiënten en bovendien gratis

Interessante website : http://nass.co.uk/exercise/exercise-for-your-as/back-to-action/

MediSafe Meds and Pill Reminder

Pill Reminder

Medicatie reminder.

Voordeel:

Eenvoudig te installeren en toegevoegd als één van de vele medicatie reminder die momenteel op de markt beschikbaar zij.

Je hoeft voor de Vlaamse markt niet nog eens een ‘medicatie reminder’ te ontwikkelen, tenzij je er natuurlijk nog andere ‘functionaliteiten’ aan wil toevoegen.

BIG Launcher

Big Launcher

Vereenvoudigde schermweergave voor ouderen, en voor mensen met een visuele beperking (en zelfs voor iedereen die houdt niet van talrijke telefoonpictogrammen).

Aanbevolen door AGE Platform Europe (AGE) en het Europees Forum Disability (EDF) als onderdeel van de 2011 de Vodafone Foundation ‘Smart Toegankelijkheid’ concurrentie aanbevolen door AGE Platform Europe (AGE) en het Europees Forum Disability (EDF) als onderdeel van de 2011 Vodafone Foundation

Voordeel:

Handige tool waarmee je grootletterweergave kan activeren of deactiveren.

Nadeel:

Recente update met ‘stem’ weergave zorgt op mijn android toestel voor vervelende stem die het nummer herhaalt terwijl je al in gesprek bent.

Caide dementia risk score

CAIDE risk

De cardiovasculaire risicofactoren, Aging, en Incidentie van dementie (Caide) risicoscore is een instrument om het risico op het ontwikkelen van dementie te berekenen.

Het is uiteraard geen ‘voorspeller’ van dementie of de ziekte van Alzheimer en is eerder bedoelt om mensen aan te sporen om aan iets te doen aan hun levensstijl.  Want daarvan is wel geweten dat dit een belangrijke invloed heeft op het ontwikkelen van allerlei chronische ziekten en dementie.

Voordeel :

-Leuk om eens te berekenen wat je risico op ontwikkelen van dementie is. Is sensibiliserend voor de problematiek.

-Wetenschappelijk onderbouwd op basis van gegevens over voeding, activiteit en de link met ontstaan van dementie

Nadeel :

-Enkel als iOS te verkrijgen

-sponsoring van een farmaceutisch bedrijf waardoor misschien conflict of interest

Geluidsmeter

Geluidsmeter

De geluidsmeter meet met behulp van de microfoon van uw telefoon het geluidsvolume in decibel(dB) en toont een referentie.

Voordeel :

Net zoals een lichtmeter onontbeerlijk is zou een geluidsmeter dit ook moeten zijn.

Nadeel :

Niet alle toestellen zijn correct afgestemd. Afhankelijk van het type smartphone zijn de meeste microfoons afgestemd op de menselijke stem (300-3400Hz, 40-60dB). Dus beste even de handleiding van uw smartphone erbij nemen vooraleer te installeren.

Extra services zijn te betalen.

Lux Meter

Lux meter

Lux Meter is een eenvoudige lichtmeter voor het meten van verlichtingssterkten (lux, fc) met behulp van de lichtsensor van het apparaat.

Voordeel :

Een luxmeter is onontbeerlijk in een zorginstelling. Door onderzoek heeft men vastgesteld dat licht een belangrijke invloed heeft op het gedrag en welbevinden.

Nadeel

Wees ervan bewust dat de nauwkeurigheid van de lichtsensor variëren tussen verschillende apparaten en de waarden getoond in deze toepassing zijn indicatief.

Er zijn heel wat lux meter apps op de markt. Sommige zijn betalende en soms fijner afgesteld.

Visual DX

Visual DX

Gigantische databank met dermatologische beelden (meer dan 1300 klinische cases).

Aanbevolen voor dermatologen en studenten in opleiding.

Voordeel:

-Van en door dermatologen ontwikkeld.

-Gigantische database met beelden.  Daarom hebben wij deze app opgenomen in de lijst (niettegenstaande de kostprijs)

Nadeel:

-Prijzig maar vermoedelijk snel terug verdiend.

Delirium ICU

Delirium ICUAcute verwardheid, beter bekend als delier of delirium, is een psycho-organische stoornis en is altijd een uiting van een onderliggend lijden. Delirium is een ernstige en veelvoorkomende stoornis bij patiënten op de Intensive Care (IC). Patiënten die tijdens het IC verblijf delirant zijn geweest verblijven langer op de IC en in het ziekenhuis. Delirante patiënten worden langer kunstmatig beademd en de ziekenhuissterfte in deze groep patiënten is hoger.

Het is dus belangrijk om, naast een adequate behandeling van het delirium, een delirium proberen te voorkomen. Op dit moment wordt vaak al aan bepaalde patiënten, zoals patiënten bekend met alcohol abuses waarvan we weten dat ze een hoog risico hebben op delirium, standaard medicatie gegeven om een delirium te voorkomen.

Meerdere risicofactoren zijn geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan het ontstaan van delirium bij IC patiënten. Een delirium voorspelmodel om (andere) hoog risico patiënten te identificeren om adequate preventie te kunnen toepassen, ontbreekt echter nog voor de IC.

Dit was de aanleiding voor de IC onderzoeksgroep van het UMC St Radboud om een groot onderzoek op te zetten met als doel een delirium voorspelmodel te ontwikkelen.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de opzet, uitvoeringen en resultaten van het onderzoek.

Methode

Twee prospectieve cohort studies werden uitgevoerd op de intensive care van het UMC St Radboud. De eerste cohort studie, vanaf februari 2008 aan februari 2009 werd uitgevoerd om het voorspellingsmodel te ontwikkelen. Om het model te valideren werd een tweede cohort studie uitgevoerd van mei 2009 tot september 2009. Alle volwassen patiënten die tijdens beide onderzoeksperiodes werden opgenomen op de IC werden gescreend op de aan‐ afwezigheid van een delirium tijdens de IC‐opname. Gegevens van 25 risicofactoren werden verzameld binnen 24 uren na IC‐opname. Om een delirium te herkennen werden de patiënten 3 keer per dag gescreend met de confusion assessment method‐ICU (CAM‐ICU). Risicofactoren die matig gerelateerd waren met delirium (uitgedrukt als een p‐waarde > 0,15 in univariaat analyse), of risicofactoren die weinig voorkwamen (prevalentie <10%) werden geëxcludeerd voor de modelbouw

Met een bepaalde statistische toets (multivariaat logistische regressieanalyse) werd het model ontwikkeld. In de tweede cohort studie werd het model gevalideerd. Tijdens de tweede studie werd aan de verpleegkundigen en artsen gevraagd om te voorspellen of de patiënt een delirium zou ontwikkelen tijdens het IC verblijf.

Resultaten

In totaal werden 1613 (model ontwikkeling) en 549 (model validatie) geïncludeerd in de twee cohort studies. De delirium incidentie was respectievelijk 25,5% en 31,1. Het delirium predictiemodel (PRE‐DELIRIC) bestaat uit tien risicofactoren en heeft voorspellend vermogen van 87% (uitgedrukt in area under the receiver operating characteristic (AUC) met een 95% betrouwbaarheidinterval (BHI) 0,85‐0,89) en 0,86 na bootstrapping). De externe validatie resulteerde in voorspellend vermogen van 89% (AUC van 0,89 (95%BH 0,86‐0,92). Het voorspellende vermogen van artsen en verpleegkundigen was met 59% (voor beide groepen gelijk) belangrijk lager (AUC 0,59 met 95%BHI 0,49‐0,70).

Conclusie

Het ontwikkelde en gevalideerde PRE‐DELIRIC model voor IC‐patiënten heeft een hoge voorspellende waarde. Het model bestaat uit tien risicofactoren die beschikbaar zijn binnen 24 uren na IC‐opname en een voorspelde kans op delirium geeft voor de gehele IC‐opname.

De voorspelde kans kan gebruikt worden om hoog risico patiënten te identificeren en te starten met delirium preventieve maatregelen.

Het volledige onderzoek is gepubliceerd in British Medical Journal 2012, 344; e420.

Het PRE-DELIRIC model is op deze pagina te downloaden voor gebruik in de praktijk. Wilt u nog meer weten hoe het PRE-DELIRIC werkt dan kunt u contact opnemen met Mark van den Boogaard (m.vandenboogaard@ic.umcn.nl)

 

Voordeel :

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

 

 

OnePharma

Onepharma

De app OnePharma is een echte apotheek binnen handbereik. Het volstaat om een foto van het voorschrift te nemen, van het product of een tekst in te typen op uwsmartphone en die te sturen naar de apotheek van uw keuze. Deze apotheek moet natuurlijk wel een OnePharma-partner zijn.

Zodra de bestelling is verwerkt, krijgt u een bericht ter kennisgeving waarin u wordt meegedeeld dat u de reservatie kan ophalen, mits u het voorschrift meeneemt (voor een voorschriftplichtig geneesmiddelel).

De keuze van berichtgeving kan door de u bepaald worden: mail, SMS, notificatie of telefoon.

Opgelet: De foto van een voorschrift vervangt niet het officiële voorschrift. Het papieren voorschrift is nog steeds vereist bij het afhalen van voorschriftplichtige geneesmiddelen.

-U geeft éénmalig uw persoonlijke gegevens in

-U kiest uw huisapotheker (eventueel meerdere)

-U hebt een historiek van uw reservaties

Alle gegevens van uw reservatie worden versleuteld verstuurd tussen uw toestel en de apotheek.

Voordeel :

-Handig voor mensen die niet veel tijd hebben en aanhanger van ‘collect en go’.

-Uiteraard ideaal voor mensen die minder mobiel zijn.

Nadeel :

-Uw apotheek moet aangesloten zijn

-Zal vermoedelijk minder nodig zijn eens ePrescibe echt operationeel is in gans Vlaanderen.

Medibib app

Medibib

Altijd en overal alle bijsluiters binnen handbereik, leesbaar en toegankelijk.

De papieren bijsluiter is door het kleine lettertype vrijwel onleesbaar en geraakt vaak verloren.

Dankzij de Medibib app is dit nu verleden tijd. Scan de barcode op een geneesmiddel en onmiddellijk opent de unieke Medibib-fiche. Daar vindt u niet alleen de digitale bijsluiter, maar ook nog extra informatie waaronder de prijs en het remgeld.

Hoe eenvoudig is het?

 1. Download en open de Medibib app;
 2. Start de scanner;
 3. Scan de barcode en de unieke Medibib productfiche opent automatisch.

Bijzonderheden

 • Erg handig is dat de gescande producten opgeslagen worden in uw geschiedenis, zo kan u deze bijsluiters snel raadplegen.
 • Bovendien zijn de app en bijsluiters beschikbaar in twee talen, namelijk Nederlands en Frans.
 • Naast geneesmiddelen kunnen ook alle andere producten die verkrijgbaar zijn in de apotheek gescand worden.

Voordeel :

-Een interessante aanvulling op de BCFI app voor alle zorgverstrekkers

Risicoscan

risicoscan

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je gezondheidsrisico’s signaleren zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen.

Per onderwerp, zoals ondervoeding of medicatiefouten beantwoordt de zorgmedewerker vijf vragen. Daarna geeft de app aan of er een verhoogd risico bestaat, en of er mogelijk ook andere gezondheidsrisico’s zijn, die je vervolgens meteen kunt checken. Bijvoorbeeld: een risico op ondervoeding, kan ook sneller leiden tot huidletsel of vallen. De resultaten van de Risicoscan kun je vanuit de app als PDF aan jezelf mailen, printen en toevoegen aan het dossier van de cliënt. De App Risicoscan scant op de bekende gezondheidsrisico’s: ondervoeding, medicatiefouten, depressie, huidletsel, incontinentie, vallen en mondproblemen.

De vijf voordelen van de App Risicoscan

 • Met deze app kun je eenvoudig risico’s signaleren, met je smartphone of tablet, dichtbij de cliënt.
 • Door de verkorte lijst gaat risicosignalering sneller.
 • De app signaleert verbanden tussen verschillende risico’s
 • De resultaten en vervolgacties kun je als PDF-document naar jezelf mailen en toevoegen aan het zorgplan. Op deze manier stimuleert de app methodisch werken.
 • De tijd die je hiermee bespaart, kun je gebruiken om risico’s te verminderen. Deze app geeft je hiervoor praktische adviezen.

Nadelen :

-Is gebaseerd op de Nederlandse zorgcontext, wat niet altijd transfereerbaar is binnen Vlaanderen.

-Bij iOS zijn er soms problemen na vraag 1 en moet je heropstarten.

Toepassing : voor ios als android.

Welkom op evidencebasedapps

Beste gebruiker,

Via deze website willen wij het multi- en interdisciplinair samenwerken binnen de gezondheidszorg bevorderen.  Maar ook de individuele cliënt die op zoek is naar een ondersteunende app willen wij van dienst zijn.  Patiëntenparticipatie is het speerpunt van de campus gezondheidszorg te Roeselare.
Wij bieden applicaties aan waarvan wij vinden dat zij de moeite zijn om ze eens uit te proberen.

Nieuwe apps die jullie interessant vinden mogen altijd aan ons kenbaar gemaakt worden.  Wij voegen ze graag toe aan deze website.

Tevens streven wij ernaar om apps te bespreken die gratis toegankelijk zijn.  Waarmee wij niet zeggen dat betalende apps niet minder interessant zijn.  Maar voorlopig ligt de keuze bij ‘gratis’.

Probeer uit, geef commentaar, doe suggesties, experimenteer, vraag als je niet direct vindt wat je zoekt.

Uitproberen betekent ook even kijken naar wat er al bestaat en eventueel ideeën uit een bestaande app halen om uw eigen app te ontwikkelen.

Vriendelijke groeten,

Peter Burggraeve